Menu
Severočeské sdružení obcí
Severočeské
sdružení obcí
Severočeské sdružení obcí

Stanovy

Stanovy

Severočeského sdružení obcí

v úplném znění schválené na Sněmu SESO 2021

I. Vznik

Sdružení vzniká sloučením Sdružení severočeských měst a obcí a REF - regionálního ekofondu pánevní oblasti. Členy se stávají všechny členské obce a města Regionálního ekofondu a ostatní obce, které projeví o členství zájem. K ochraně svých zájmů zakládají obce a města severočeského regionu podle § 20 f zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Severočeské sdružení obcí, které sdružuje především obce ležící na území okresů: Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice, Louny, Děčín.

Sdružení je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinnosti.

II. Název a sídlo

Název: Severočeské sdružení obcí (dále Sdružení)

Adresa: Ústí nad Labem, Velká Hradební 48 

IČO : 47324376 

Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Labem

 

III.
Účel sdružení

Účelem Sdružení je napomáhat vzájemné informovanosti mezi obcemi, koordinovat jejich akce přesahující rámec územního obvodu jedné obce, vytvářet podmínky pro součinnost ve všech oblastech, v nichž obce vyvíjejí svou činnost, se zvláštním zřetelem na rozvíjení samosprávy.

Sdružení bude zaujímat stanoviska k legislativním návrhům a dalším záměrům týkajících se obcí a předkládat iniciativní návrhy Ústeckému kraji, orgánům veřejné správy, poslancům a senátorům PČR a zákonodárnému orgánu.

Bude zajišťovat informační zázemí obcím v oblastech jejich činnosti, shromažďovat a rozšiřovat zkušenosti z řešení problémů obcí.

Nadační činností bude získávat finanční prostředky pro financování regionálních projektů, bude koordinovat zahraniční spolupráci a pomoc regionu. Bude zajišťovat vzdělávání představitelů samosprávy.

 

 

 

IV.
Předmět činnosti

1. Legislativní

shromažďování, připomínkování a společné prosazování připomínek k návrhům zákonů, směrnicím a prováděcím projektům,

spolupráce s poslanci regionu v zákonodárných sborech, iniciování legislativních návrhů vycházejících z potřeb obcí, spolupráce s Ústeckým krajem při jeho zákonodárných iniciativách.  

2. Informační systém pro obce

shromažďování materiálů a zkušeností včetně poskytování informací týkajících se chodu jednotlivých obcí jako jsou vyhlášky, zásady prodeje domů, pozemků, chod a organizace komunálních a městských podniků a další materiály podobného charakteru,
vytvoření databanky informací o možnostech získávání finančních prostředků a druhů pomoci pro realizaci záměrů a projektů obcí včetně způsobu jejich čerpání, informace o možnostech spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty (nadace, fondy, zahraniční pomoc) a její koordinace

3. Životní prostředí

spolupráce s podniky, databanka akcí a návrhů obcí, prosazování priorit při řešení ochrany a tvorby životního prostředí regionu  

4. Hospodářská a sociální oblast

řešení společných problémů v hospodářském a sociálním rozvoji spolupráce na tvorbě programů pomoci regionu včetně návrhu vhodných dotačních titulů  

5. Služby

pomoc při provádění konkursů a výběrových řízení, vzdělávání v oblasti samosprávy a státní správy - školení k problematice řízení obcí, příprava a koordinace regionálních projektů, vydávání informačního bulletinu. 

6. Nadační činnost

ve prospěch obcí, spolupráce se zahraničními nadacemi. Činnost a aktivity Sdružení mohou být zajišťovány externími subjekty.

V.
Členství

Členem Sdružení se může stát každá obec, která o to požádá Radu Sdružení. Každá obec je oprávněna dle vlastní úvahy do Sdružení vstoupit. Členem Sdružení se může stát také jiná právnická osoba, která chce pomoci účelu Sdružení, zaváže se řídit jeho stanovami, a která o členství požádá Radu Sdružení.

 

VI.
Zdroje financí

Roční příspěvky členských obcí Sdružení ve výši 1,50 Kč na obyvatele za rok;(rozumí se počet obyvatel vždy k prvnímu kalendářnímu dni příslušného roku) nadační činnost sdružené prostředky pro řešení regionálních a subregionálních problémů zahraniční účelová pomoc vlastní příjmy příspěvky ze státního rozpočtu roční příspěvky ostatních členů Sdružení ve výši stanovené Radou Sdružení, platby za spolupráci při přípravě a realizaci projektů v rámci schváleného programu činnosti

VII.
Orgány Sdružení

 • Sněm Sdružení
 • Rada Sdružení
 • Revizní komise
 • Předseda Sdružení
 • Výkonný ředitel

 Sněm Sdružení

je nejvyšším orgánem Sdružení je složen ze zástupců obcí ( max. 10 z každého okresu ) volených všemi členy Sdružení daného okresu. Členové Sdružení, kteří nejsou delegáty, se jednání sněmu zúčastňují s hlasem poradním. Schvaluje a kontroluje realizaci předmětu činnosti Sdružení.

Sněmu přísluší rozhodovat o veškeré činnosti organizace, pokud není rozhodování vyhrazeno jiným orgánům.

Projednává podněty a návrhy Rady Sdružení a Revizní komise Sdružení.

Hlavní činnost Sněmu

potvrzuje volbu a odvolání max. 21. členné Rady Sdružení složené ze zástupců obcí - po třech za okres Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Louny a Litoměřice - zvolených členy Sdružení příslušného okresu.

Volí a odvolává 5-ti člennou Revizní komisi složenou ze zástupců obcí  

 Sněm schvaluje:

 • roční rozpočet Sdružení
 • roční účetní uzávěrku
 • roční hospodaření Sdružení
 • hlavní směry činnosti
 • změnu stanov,
 • změnu předmětu činnosti
 • návrhy dlouhodobé koncepce
 • roční programy činnosti
 • výše členských příspěvků
 • zřízení rezervního fondu
 • zánik Sdružení.

Sněm Sdružení se schází 1x za kalendářní rok a vždy, požádá - li o jeho svolání více než polovina členů Sdružení z jednoho okresu nebo Revizní komise. Jednání Sněmu zpravidla řídí předseda Sdružení. Průběh jednání stanoví jednací a volební řád.

O průběhu jednání se pořizuje zápis, který obsahuje:

jméno a sídlo sdružení místo a datum konání Sněmu presenční listinu jméno předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů popis projednání jednotlivých bodů programu usnesení sněmu + výsledek hlasování Zápis ze Sněmu vč. usnesení je zveřejněn na internetových stránkách Sdružení. Zápisy, pozvánky, materiály a presenční listiny se uschovávají po celou dobu trvání Sdružení. K přijetí usnesení je třeba kladného hlasování nejméně poloviny přítomných členů. V případě vyhlášení nouzového stavu nebo mimořádných událostí, kdy se nebude moci Sněm uskutečnit prezenčně, může být uskutečněn distančně, resp. korespondenčně. Toto opatření se vztahuje i na jednání Rady SESO a Revizní komise SESO.

 Sněm Sdružení může udělit titul „čestný předseda“. Z tohoto titulu nevyplývají žádná práva ani povinnosti.

Rada Sdružení

je výkonným orgánem Rada Sdružení má max. 21 členů. Členem Rady Sdružení může být statutární představitel členské obce nebo jiná fyzická osoba touto obcí pověřená.

Radě přísluší

 • vykonávat usnesení sněmu 
 • předkládat Sněmu návrhy:
  • dlouhodobých koncepcí
  • hlavních směrů činnosti
  • změn stanov
  • předmětu činnosti
  • návrhů ročních programů a zpráv o jejich plnění
  • použití finančních prostředků
  • zprávu o podnětech Revizní komise Sdružení včetně svého stanoviska
  • zřizovat pracovní komise a výbory, stanovovat jejich náplň a oblasti činnosti, kompetence, pravomoci a volit jejich členy
 • stanovit opatření k účinnému využívání nástrojů ekonomického řízení k zabezpečení činnosti
 • projednávat a schvalovat:
  •  členství obcí a dalších partnerů ve Sdružení
  •  uzavírání smluv o sdružování a využívání prostředků Sdružení
  •  zprávy o výsledcích hospodaření
  •  organizační řád, pracovní řád, jednací řád Rady
  •  jednací řád Sněmu Sdružení ve formě návrhu pro Sněm Sdružení
  •  sestavení odborného pracovního útvaru a ostatních profesionálních pracovníků,
  •  jmenovat a odvolávat výkonného ředitele Sdružení na základě výběrového řízení
  •  mzdu výkonného ředitele Sdružení
  •  dislokaci pracovišť
  •  schvalování smluv na zajištění odborných činností souvisejících s aktivitami Sdružení
  •  rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu
  •  rozpočtová opatření spojená s navýšením příjmové stránky rozpočtu,  nezhoršující schválený hospodářský výsledek
  •  volit a odvolávat předsedu a místopředsedy Sdružení
  •  předkládat zprávy o své činnosti Sněmu Sdružení, kterému je odpovědná za  veškerou svoji činnost
  •  zaujímat stanovisko ke zprávě a podnětům Revizní komise
  • z jednání Rady pořizovat písemný zápis, který obdrží všichni členové Rady a předseda RK Sdružení. Pokud dojde k výměně 1/3 členů Rady volených Sněmem, bude do 60 dnů svoláno mimořádné jednání Sněmu Sdružení. Funkční období členů Rady je dva roky, mezi konáním sněmu Sdružení potvrzuje mandát nového člena Rady na návrh členských obcí příslušného okresu Rada Sdružení.

Revizní komise

Sněm Sdružení vykonává kontrolní činnost prostřednictvím své revizní komise. Revizní komise je pětičlenná a volí se vždy na 2 roky. Revizní komise volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Předseda i člen revizní komise může být současně členem Rady Sdružení.

Revizní komise zodpovídá za výkon své funkce Sněmu Sdružení. Nestanoví - li Sněm Sdružení nebo předseda Rady Sdružení jinak, předkládá zprávu o své činnosti vždy po uplynutí kalendářního roku.

Revizní komise potvrzuje správnost účetní uzávěrky před jejím schválením Sněmem. Revizní komise může zřizovat pracovní komise a výbory pro zajištění své činnosti.

Revizní komise má právo požádat Radu Sdružení o svolání mimořádného Sněmu. V případě, že Rada do 30 dnů nevyhoví návrhu Revizní komise, svolá Sněm Revizní komise.

Předseda Sdružení

 • jedná jménem Sdružení vůči právnickým osobám a je statutárním orgánem Sdružení, má rozhodující hlas při rovnosti hlasů
 • je vedoucím organizace ve smyslu zákona
 • svolává a zpravidla řídí jednání Sněmu Sdružení
 • svolává a zpravidla řídí jednání Rady Sdružení
 • předkládá Radě Sdružení návrhy na jmenování výkonného ředitele a výši jeho platu
 • předkládá Radě Sdružení návrhy smluv na zajištění odborných činností jinými subjekty

Místopředsedové rady Sdružení

V době nepřítomnosti předsedy Sdružení zastupuje předsedu určený místopředseda.

 

 

Výkonný ředitel

Výkonného ředitele jmenuje a odvolává Rada. Výkonný ředitel je oprávněn jednat za Sdružení ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou dle těchto stanov vyhrazeny jiným orgánům Sdružení, není-li těmito orgány Sdružení k jejich výkonu písemně pověřen.

Výkonný ředitel je povinen

 • koordinovat činnost Sdružení
 • řídit a zodpovídat za chod kanceláře Sdružení
 • vydávat se souhlasem Rady Sdružení směrnice specifikující chod kanceláře Sdružení
 • přijímat zaměstnance kanceláře Sdružení v souladu s organizačním řádem Sdružení
 • vykonávat jménem Sdružení zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů
 • zajistit řádné vedení evidence o majetku Sdružení a účetnictví včetně auditu hospodaření nebo přezkoumání tohoto hospodaření za uplynulý kalendářní rok jiným orgánem či organizací v souladu s platnou právní normou
 • zajistit zpracování a předkládat Sněmu a Radě Sdružení návrhy a dokumenty, jejichž projednávání a schvalování patří do její kompetence
 • předkládat Radě Sdružení k projednání a ke schválení výroční zprávu Sdružení
 • plnit závazky Sdružení, vyplývající z uzavřených smluv a dohod
 • vykonávat rozhodnutí Rady Sdružení
 • umožnit členům Sdružení nahlížet do zápisů a usnesení Sněmu a Rady Sdružení
 • přijímat a vyřizovat písemné návrhy členů Sdružení podle příslušných zákonů a směrnic

Výkonný ředitel je oprávněn

 • k provádění jednorázových finančních operací mimo schválený rozpočet Sdružení do částky 30.000,-- Kč, po předběžné konzultaci s předsedou Sdružení, případně s místopředsedy Sdružení s tím, že Rada Sdružení bude informována o těchto operacích na následujícím zasedání
 • uzavírat smlouvy a přijímat další provozní opatření k zajištění chodu kanceláře Sdružení (telefon, dodávka energií, jiné služby a ostatní provozní potřeby)

Výkonný ředitel je pověřen

 • projednávat možnosti účasti Sdružení jakožto partnera nebo předkladatele projektů ve vhodných programech
 • výkonný ředitel je ze své činnosti odpovědný Radě Sdružení.

VIII.
Práva a povinnosti členů Sdružení

Práva členů sdružení

 • být přítomen na Sněmu Sdružení
 • obrátit se na Radu Sdružení se žádostí o projednání své problematiky
 • předkládat návrhy pro práci Sdružení
 • iniciovat konkrétní jednání k různé problematice týkající se činnosti Sdružení
 • využívat služeb vyplývajících z činnosti Sdružení
 • navrhovat své zástupce do orgánů Sdružení
 • neprodleně informovat předsedu o změně svých zástupců

Povinnosti členů Sdružení

 • iniciativně se podílet na činnosti Sdružení,
 • uhradit členské příspěvky Sdružení do 31.3. příslušného kalendářního roku
 • chránit dobré jméno a pověst Sdružení a jeho ostatních členů

Na základě písemné žádosti může Rada Sdružení schválit odklad úhrady členských příspěvků.

IX.
Zánik členství ve Sdružení a zánik Sdružení

Zánik členství

Člen sdružení může ze sdružení vystoupit, ne však v nevhodnou dobu a majetkové újmě Sdružení nebo ostatních členů Sdružení. Členství zaniká na základě písemného oznámení člena Sdružení, doručeného předsedovi Sdružení vždy nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku a to k 31. prosinci téhož roku.

Člen sdružení může ze sdružení na základě dohody vystoupit v kteroukoliv dobu. Součástí této dohody však musí být zřejmý způsob vypořádání všech závazků vůči Severočeskému sdružení obcí.

Omezující okolnosti zániku členství ve sdružení musí mít povahu objektivně existující překážky pro určitý časově ohraničený úsek doby trvání sdružení. Existenci takových omezujících okolností schvaluje Sněm sdružení.

Finanční vypořádání vzájemných pohledávek a závazků Sdružení a bývalého člena bude provedeno zásadně do 6. měsíce roku následujícího po ukončení členství ve Sdružení (netýká se pohledávek a závazků, které jsou již smluvně zajištěné), ne však dříve, než Sdružení schválí roční účetní závěrku za kalendářní rok, ve kterém členství zaniklo.

Uhrazené členské příspěvky se v případě zániku členství nevracejí.

Zánik Sdružení

K zániku Sdružení může dojít jen na základě usnesení sněmu Sdružení o jeho zrušení s likvidací nebo ze zákona. Sdružení zaniká výmazem z registrace.

X.
Vztah Sdružení ke Svazu měst a obcí ČR

Sdružení spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR a je jeho partnerem. Formy spolupráce budou stanoveny vzájemnou dohodou.

XI.
Závěrečná ustanovení

Stanovy se řídí právním řádem ČR. Dojde - li k rozporům při výkladu stanov, zavazují se účastníci sporu vyřešit rozpory smírně. Pokud nedojde ke smírnému řešení, rozhodne spor předseda Sdružení na základě doporučení odborné pětičlenné komise, kterou jmenuje Sněm Sdružení. Za den vzniku Sdružení se považuje datum registrace u příslušného okresního úřadu. 

Stanovy

Rychlý kontakt

Adresa:
Severočeské sdružení obcí
Velká hradební 48
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 47324376
telefon: +420 603 817 025

Výkonný ředitel
Ing. Vladislav Raška
e-mail: reditel@seso.cz

Asistentka ředitele
Lenka Barvínková
e-mail: barvinkova@seso.cz
najdete nác v budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Předpověď počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 29 °C 15 °C
středa 19. 6. oblačno 30/17 °C
čtvrtek 20. 6. déšť 30/19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 18/13 °C

Svátek a výročí

Svátek má Milan

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:48

Slunce zapadá:21:21

Obce

Projekty