Krajská energetická agentura Ústeckého kraje

KEA

Systém následného profesního vzdělávání pracovníků obcí

aa

aaa

Regionální informační servis Ústeckého kraje

aa

Krajské informační místo SVS

aa

Navigace

Obsah

O sdružení
 
Severočeské sdružení obcí (SESO) vzniklo v roce 1993 jako nástupnická organizace Sdružení severočeských měst a obcí a Regionálního ekofondu pánevní oblasti.
Od ledna 1994 začala v Litvínově pracovat kancelář SESO zaměstnávající dva pracovníky na plný úvazek. Nyní je kancelář v Ústí nad Labem.
K 1. 1. 2020 má SESO 113 členských obcí ze všech okresů Ústeckého kraje.
Nejvyšším orgánem SESO je sněm SESO, který se schází jedenkrát za rok a schvaluje rozpočet a program činnosti na daný rok.
Každý okres je na sněmu zastoupen 10 delegáty s hlasem rozhodujícím, ostatní zástupci členských obcí mají pouze hlas poradní, mohou vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům programu a přinášet náměty pro činnost kanceláře a rady sdružení.
Mezi sněmy řídí činnost Severočeského sdružení Rada SESO.
Ta je volena na 2 roky delegáty sněmu. Tvoří ji vždy tři zástupci za každý ze 7 okresů, celkem tedy má 21 členů. Rada SESO se schází každý měsíc kromě prázdnin v domovských městech a obcích jednotlivých členů rady. Kromě plnění úkolů vyplývajících ze schváleného programu činnosti SESO na příslušný rok a případných úprav rozpočtu Rada SESO reaguje na aktuální problémy dotýkající se komunální sféry obecně, případně na události s dopadem na území Ústeckého kraje.
Ze svého středu volí členové rady předsedu SESO. Ten je statutárním zástupcem Severočeského sdružení obcí se všemi povinnostmi stanovenými příslušnou legislativou. Zároveň svolává a řídí jednání Rady SESO a úkoluje zaměstnance kanceláře.
Hospodaření Severočeského sdružení obcí kontroluje pětičlenná Revizní komise SESO, jejíž členy volí sněm na dva roky.
Za dobu své existence SESO realizovalo kromě jiného řadu projektů, zejména v oblasti vzdělávání pracovníků veřejné správy a v oblasti životního prostředí.
SESO má podepsanou smlouvu o spolupráci také s oběma regionálními rozvojovými agenturami působícími na území Ústeckého kraje, tedy Agenturou regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s. a Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého
kraje, a.s.
V roce 2002 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Severočeským sdružením obcí a Ústeckým krajem.
Na základě této smlouvy jsou zástupci SESO navrhováni za členy jednotlivých výborů a komisí Zastupitelstva a Rady Ústeckého kraje.
Členové SESO se podílejí na tvorbě důležitých rozvojových dokumentů Ústeckého kraje, především v oblasti životního prostředí.
SESO na základě smlouvy zajišťuje činnost Krajského informačního místa Severočeské vodárenské společnosti.